Trường THPT
Tây Hiếu

Danh mục xã khó khăn, đặc biệt khó khăn Huyện Nghĩa Đàn

Danh mục xã khó khăn, đặc biệt khó khắn
DANH MỤC XÃ kk VÀ ĐẶC BIỆT kk NĂM 2019
HUYỆN Ng_ĐÀN
       
STT Mã Xã Tên Phường/Xã Xã kk/Xã đặc biệt kk
1 01 Thị trấn Ng_Đàn Xã kk
2 02 Xã Ng_An Xã ĐB kk
4 04 Xã Ng_Đức Xã ĐB kk
5 05 Xã Ng_Hiếu Xã kk
6 06 Xã Ng_Hội Xã ĐB kk
8 08 Xã Ng_Hưng Xã ĐB kk
9 09 Xã Ng_Khánh Xã kk
12 12 Xã Ng_Liên Xã ĐB kk
14 14 Xã Ng_Lợi Xã ĐB kk
20 20 Xã Ng_Tân Xã kk
21 21 Xã Ng_Thắng Xã ĐB kk
22 22 Xã Ng_Thịnh Xã ĐB kk