17633650
jfat3c7SwKyvpEozil0qt6PlWEQDa9MXAf6EWasklTpO|3LZxtik8G1NzNRm5yo0sEW9oSwqjXW8swuk8HsCUg==
Danh sách các xã khó khăn Thị xã Thái Hòa năm học 2018 -2019
Thông báo
0
Trường THPT
Tây Hiếu

Danh sách các xã khó khăn Thị xã Thái Hòa năm học 2018 -2019

Danh sách các xã khó khăn Thị xã Thái Hòa năm học 2018 -2019
Mã tỉnh Tên tỉnh Mã Quận/ Huyện Tên Quận/Huyện Mã Xã Tên Phường/Xã Xã khó khăn/Xã đặc biệt khó khăn
29 Nghệ An 20 Thị Xã Thái Hòa 01 Xã Đông Hiếu Xã khó khăn
29 Nghệ An 20 Thị Xã Thái Hòa 02 Phường Long Sơn Xã khó khăn
29 Nghệ An 20 Thị Xã Thái Hòa 03 Xã Nghĩa Hòa Xã khó khăn
29 Nghệ An 20 Thị Xã Thái Hòa 04 Xã Nghĩa Tiến Xã khó khăn
29 Nghệ An 20 Thị Xã Thái Hòa 05 Phường Quang Phong Xã khó khăn
29 Nghệ An 20 Thị Xã Thái Hòa 06 Phường Quang Tiến Xã khó khăn
29 Nghệ An 20 Thị Xã Thái Hòa 07 Xã Tây Hiếu Xã khó khăn